Tuesday, 16 April 2024

กรรมาธิการฝ่ายสังคม จัดประชุมกับเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

21 May 2022
228

กรรมาธิการฝ่ายสังคม (คาริตัสไทยแลนด์) โดยสำนักเลขาธิการและแผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM) นำโดย คุณพ่อจอห์น เมอร์เรย์ ผู้อำนวยการ NCCM จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Danish Refugee Council พร้อมคณะที่เดินทางจากประเทศเดนมาร์กจากหน่วยงาน Center Against Human Trafficking (CMM) และ Danish Return Agency ในโครงการ Reintegration Program เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหญิงไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเดนมาร์ก โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัชพล มณีเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครอง กองต่อต้านการค้ามนุษย์ (DATIP) คุณปภาวิน มรรยาวุฒิ รองผู้อำนวยการ กองคดีการคดีค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ คุณคาร์สเตน อาร์เรนทอฟ แอนเดอร์เซน ที่ปรึกษาทูตฝ่ายกิจการตำรวจ สำนักงานประสานงานฝ่ายกิจการตำรวจและศุลกากร สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย โดยการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2022 ณ ห้องประชุมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ และเชื่อมประสานความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับทราบรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ โดยเฉพาะเป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือเพื่อคุณภาพชีวิตของหญิงไทยที่เดินทางกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในบ้านเกิดเมืองนอนของตน

อนึ่ง โครงการดังกล่าว เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2020 และนับแต่เริ่มต้นโครงการมาจนถึงปัจจุบัน เครือข่ายฯ สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์ (ซึ่งบางรายเป็นผู้ขอลี้ภัยที่ได้รับการปฏิเสธ หรือ Rejected Asylum Seekers) กลับสู่มาตุภูมิ เพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่แล้ว จำนวน  21 รายและยังคงติดตามความเป็นอยู่ของผู้เสียหายเป็นระยะ เพื่อคุณภาพขีวิตและความมั่นคงของการเริ่มต้นชีวิตใหม่