Friday, 14 June 2024

การเสวนาวิชาการ : เหลียวหลัง แลหน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

01 Jun 2022
256

การเสวนาวิชาการ : เหลียวหลัง แลหน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประะเทศไทยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

https://www.facebook.com/100065325166871/videos/344035197816945/