Friday, 14 June 2024

กิจกรรมกับเยาวชนเพื่อนบ้าน 80 คน (กัมพูชา เวียดนาม พม่า) ในหัวข้อ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

27 Sep 2023
181

บ้านเอื้ออารี สะพานใหม่ กรุงเทพ ทำกิจกรรมกับเยาวชนเพื่อนบ้าน 80 คน (กัมพูชา เวียดนาม พม่า) ในหัวข้อ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

#nccm

#บ้านเอื้ออารีกรุงเทพ

#ก้าวไปด้วยกัน