Wednesday, 17 April 2024

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชาวลาวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 จังหวัดสกลนคร

23 Oct 2021
207

วันที่ 21-22 ตุลาคม เจ้าหน้าที่NCCM ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ร่วมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชาวลาวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 เน้นให้ผู้ประกอบการดูเเลลูกจ้างตามร้านอาหาร โดยให้แรงงานลาวได้ฝึกทักษะในการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ นำผลิตได้ที่ได้มาปรุงอาหาร ทั้งนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายแรงงาน เช่น การรานงานตัว การขึ้นทะเบียนแรงงานกรณีผู้ที่ไม่มีเอกสาร เป็นต้น เบื้องต้นมี ร้านอาหารจำนวน 6 แห่งเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีชาวลาวประมาณ 30 คน จากทั้งหมดประมาณ 200 คน ในอากาศอำนวย