Friday, 14 June 2024

จัดการอบรมเรื่องการค้ามนุษย์ให้กับแรงงานพม่าที่ทำงานในโรงงานและรับจ้างทั่วไปในเขต อำเภอแม่สอด

07 Dec 2021
214

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ผู้ประสานงานแม่ปะได้มีการจัดการอบรมเรื่องการค้ามนุษย์ให้กับแรงงานพม่าที่ทำงานในโรงงานและรับจ้างทั่วไปในเขต อำเภอแม่สอดและมีการอบรมเรื่องการตระหนักถึงการถูกหลอกใช้และถูกบังคับในการทำงาน โดยไม่มีการให้ค่าแรง และได้มีการแนะนำให้กลุ่มแรงงานได้รู้จักกลุ่มที่เข้าถึงได้ และหน่วยงานที่จะช่วยเหลือ ซึ่งมีแรงงานเข้าร่วมทั้งหมด 31 คน