Tuesday, 16 April 2024

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับน้องๆลูกหลานแรงงานในบริเวณตลาดยิ่งเจริญ

23 Oct 2021
240

ปลายเดือนกรกฎาคม​ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 64 เจ้าหน้าที่บ้านเอื้ออารี สะพานใหม่ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับน้องๆลูกหลานแรงงานในบริเวณตลาดยิ่งเจริญ ทั้งหมด 13 คน ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในตอนเช้า น้องๆได้ศึกษาวิชาภาษาไทย อังกฤษ และคณิตศาสตร์ ด้วยการฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกพูดและฝึกคำนวณ

ผลจากการประเมิน

1.น้องๆเริ่มอ่านและเขียนประโยคพื้นฐานได้

2.มีทักษะการพูดที่ดีขึ้น

3.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เช่น ช่วยพ่อแม่ค้าขายที่ตลาด

4.รู้จักจัดสรรเวลา 👍🎉👌