Tuesday, 16 April 2024

จัดประชุมเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานอภิบาลผู้ต้องขังประเทศไทย

10 May 2022
320

วันที่ 10 พ.ค.2565

จัดประชุมเครือข่ายคาทอลิกไทยเพื่องานอภิบาลผู้ต้องขังประเทศไทย มีผู้เข้าร่วม 20 ท่าน เป็นผู้แทนจาก 6 สังฆมณฑล คณะนักบวช 6 คณะ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 2 ท่าน และผู้แทนของหน่วยงานของ NCCM/บ้านพักใจ สาขาอุดร สาขาเลย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชนสาขาสกลนคร

จุดประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นของทีมงานว่าหากจะใช้วิกฤติโควิดฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้ต้องขัง ควรทำอะไรบ้าง

1. ประชากรมีจำนวนเท่าไร

2. โควิดมีผลกระทบอย่างไร และมาตรการที่ช่วยเหลือกลุ่มนี้ในระหว่างวิกฤติ

3. หากจะมีการปฎิรูปเรื่องสิทธิ เรื่องสวัสดิภาพ หรือเรื่องอื่นที่สำคัญ รัฐบาลควรทำอะไร และพระศานาจักรจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างหลังจากนี้

หน่วยงาน NCCM ภายในคาริตัสไทยแลนด์ ขอขอบพระคุณ คุณหมอคำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยน, คุณเสกมนต์ สัมมาเพชร์ หัวหน้าฝ่ายชุมชนบำบัด ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และบรรดาบาทหลวง ซิสเตอร์ ตลอดจนผู้ประสานงานของแต่ละสังฆมณฑล คณะนักบวช หน่วยงานคาทอลิกที่สละเวลามาร่วมแบ่งปันเรียนรู้และสนับสนุนความร่วมมือเป็นเครือข่าย