Friday, 14 June 2024

จัดอบรมและดูแลสุขภาพ พร้อมกิกรรมฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับกลุ่มแรงงาน พม่า เวียดนาม กัมพูชา

22 Mar 2022
217

คุณพ่อธงชัยและทีมบ้านเอื้ออารี กรุงเทพ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อนามัย 24บางเขน และเจ้าหน้าที่วัดอัครเทวดามิคาแอล จัดอบรมและดูแลสุขภาพ พร้อมกิจกรรมฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับกลุ่มแรงงาน พม่า เวียดนาม กัมพูชา จำนวน 85 คน