Tuesday, 16 April 2024

ประชุมเครือข่ายการป้องกันการค้ามนุษย์จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์

29 Jul 2016
364

วันที่ 5 เมษายน 2016 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จังหวัดหนองคาย
ประชุมเครือข่ายการป้องกันการค้ามนุษย์จังหวัดหนองคายและนครหลวงเวียงจันทน์
ในวันที่ 5 เมษายน 2016 เจ้าหน้าที่บ้านพักใจหนองคายและผู้ประสานงาน NCCM จากส่วนกรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายงานป้องกันการค้ามนุษย์จังหวัดหนองคายและนคร หลวงเวียงจันทร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่คณะภคีณีศรีชุมภาบาล, A21, AAT, VFI และ TWCCTW ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ มาเป็นแขกกิตติมศักดิ์ในงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 ท่าน
การประชุมเน้นประเด็นการส่งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์และผู้ถูก บังคบใช้แรงงาน เช่น “กรณีที่มีนายหน้าพาแรงงานลาวเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย โดยทำพาสปอร์ตข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายจะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น (ตม.หนองคายโมเดล) เช่น สอบถามอายุ สถานที่ที่จะเดินทางไป เป็นต้น หากสงสัยหรือแรงงานไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ก็จะถูกส่งนำตัวไปตรวจมวลกระดูก(อายุ) หรือผลักดันกลับไม่ให้เข้าในประเทศไทย แต่ในเวลาเดียวกันทางตำรวจไม่สามารถจับนายหน้าได้ ซึ่งเขาไม่ได้เดินทางมาพร้อมกัน หรืออาจจะไปรอหลังจากผ่านการตรวจเข้าเมืองได้แล้ว และแรงงานส่วนใหญ่ก็มาจากพื้นที่ห่างไกล กรณีที่ถูกส่งกลับแรงงานเหล่านี้อาจจะถูกหลอกอีกครั้งเนื่องจากไม่มีเอกสาร หรือทรัพย์สินติดตัวและไปรูจักหนทางที่จะกลับบ้าน” ดังนั้น ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมีความจำเป็นในการช่วยเหลือเขา เหล่านั้นให้ผ่านพ้นวิกฤติ ซึ่งหนึ่งในแนวทางคือ ต้องมีองค์กรที่คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ตม. ในจังหวัดหนองคาย กรณีที่ส่งคนกลับประเทศ และประสานไปยังองค์กรประเทศต้นทางที่จะมานำตัวแรงงานไปอยู่ในที่ปลอดภัย เป็นต้น เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของแต่ละหน่วยงาน ที่ทำงานด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือในด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ จึงจะต้องมีการศึกษาขอบข่ายงานซึ่งกันและกัน และทุกองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ก็แสดงความยินดีที่จะได้ร่วม เป็นภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกัน ต่อไปในอนาคต
นอกจากการส่งต่อเคสแล้วยังมีประเด็นที่อยู่ในความสนในการทำงาน เช่น การสร้างสถานที่ฟื้นฟูจิตใจและฝึกอาชีพให้กับคนที่ตกเป็นเหยื่อหรือคาดว่าจะ ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่ไม่ใช่ของภาครัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย การให้การศึกษาแก่เด็กในโรงเรียน ชุมชนประเทศต้นทางและทางผ่าน รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่แรงงานและผู้ที่ถูกกระทำให้ได้มี อาชีพ มีรายได้ ไม่กลับเข้ามาสู้วงจรอีกครั้ง แต่ทั้งนี้ทุกคนมีสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าได้ภายใต้ กฎหมาย การประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2016 ( 5 July 2016)
คุณชัยยัญ & คุณพิพัฒน์ / รายงาน