Tuesday, 16 April 2024

พิธีมอบป้ายศูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงใชุมชน

13 Dec 2021
233

♦ พิธีมอบป้ายศูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงใชุมชน, การมอบใบแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังความรุนแรงในชุมชนและการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการป้องกันการค้ามนุษย์ 2564

♦♦ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ เป็นประธานในพิธี

🎀บิชอป ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย, บาทหลวง พงษ์ศักดิ์ นารินทร์รักษ์, บาทหลวง เปรม คุณโดน, ซิสเตอร์ ปราณี สิทธิ ตัดริบบิ้น

♦ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย