Friday, 14 June 2024

อบรมการป้องกันการค้ามนุษย์และกฎหมายแรงงานให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนบุตรหลานแรงงาน

27 Oct 2021
242

วันที่ 26 ต.ค 64​ เจ้าหน้าที่บ้านเอื้ออารีเชียงใหม่จัดอบรม โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเพราะในพื้นที่ประสบปัญหาจากการระบาดไวรัสโควิด-19โดยจัดอบรมให้ความรู้ทางสื่อออนไลน์​ มีการ วัดความรู้ก่อนและหลังอบรม​ ในหัวข้อเรื่องการป้องกันการค้ามนุษย์และกฎหมายแรงงานให้ กลุ่มเป้าหมายเยาวชนบุตรหลานแรงงาน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จำนวน 45 คน