Tuesday, 16 April 2024

ประชุมประจำปี NCCM ครั้งที่ 1/2024

27 Feb 2024
158

ประชุมประจำปี NCCM ครั้งที่ 1/2024 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2024 ณ ห้องประชุม ศูนย์ Stella Maris Rayong

*วัตถุประสงค์

1.เพื่อแบ่งปันความก้าวหน้าและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นแรงงาน

2.เพื่อพัฒนากลไกการติดตามงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (M&E)

3.เพื่อประเมินความยั่งยืนขององค์กรและนำไปสู่แนวทางปฏิบัติ

>มีการนำเสนอของผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองในการวางแผนงานกิจกรรมตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้เป็นข้อมูลในการประเมินผล

>ในการประชุมมีการทำการประเมินความยั่งยืนขององค์กร มีตัวชี้วัดชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ โดย คุณจีรวัฒน์ เจนผาสุก

– ทรัพยากรมนุษย์ – เครือข่ายระดับจังหวัดและกระทรวง – ต่างประเทศ

ซึ่งคุณจีราวัฒน์ ได้นำเสนอการประเมิณความยั่งยืนขององค์กร โดยใช้ รายการตรวจสอบสมรรถภาพองค์กร ในการประเมินองค์กรหากมีสมรรถภาพจำกัดมากกว่าถือว่าองค์กรอ่อนแอ ต้องพัฒนาจากการที่องค์กกรไม่มี ทำให้มีและพัฒนา จะทำให้เป็นสมรรถภาพขั้นสูงซึ่งถือว่าองค์กรเข้มแข็ง

>บาทหลวงจอห์น เมอร์เร่ย์ แลกเปลี่ยนและนำเสนอ เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในอนาคต

การแสดงความจริงใจกับการทำงาน และขอบคุณในการทำงานร่วมกันมาตลอด งานที่เราทำถือว่าเป็นงานที่สำคัญกับคาทอลิกของเราที่เป็นงานร่วมกับสภาพระสังฆราชฯ มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร การทำงานในลักษณะความร่วมมือนี้ เป็นเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือและวิสัยทัศน์ร่วมกัน เกื้อกูลกันในองค์กร โครงสร้างการทำงานจะต้องใกล้ชิดกันมากขึ้น มีกลไกในการทำงาน มีการจัดตั้งคณะทำงาน มีความเข้าใจ และทิศทางการทำงานร่วมกันเพื่อผลสำเร็จมากขึ้น กับกลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการ คือ ผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง

>สรุปประเด็นและข้อแนะนำ โดย พระสังฆราชพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

1.NCCM มีการประชุม 2 อาทิตย์ต่อครั้งเพื่อทราบปัญหาต่างๆ แต่ละพื้นที่ และจะมีการแก้ไข เช่น มาตรฐานองค์กรที่ได้มาต้องต่อเนื่อง

2.การติดต่อราชการในระดับจังหวัด ระดับกระทรวง ต้องกำหนดความชัดเจนโดยคุณพิพัฒน์จะเป็นผู้กำหนดเจ้าหน้าที่ๆประสานงาน ซึ่งภาครัฐจะมีการรวบรวมสถิติแรงงานที่ชัดเจน ซึ่งการทำงานต้องรู้จัก และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร

3.การเขียนโครงการ แอปพริเคชั่นต่างๆ มีประโยชน์ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องศึกษาพัฒนาการใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการทำงาน

4.ผู้ประสานงานโครงการได้นำเสนอความก้าวหน้าของงาน และมี PowerPoint ในการนำเสนอ ขอให้ส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพื่อรวบรวมการเขียนรายงาน

5.การมีประชุมองค์กรทุกสองสัปดาห์ทำให้เจ้าหน้าที่มีการสื่อสาร พูดคุย มีความคิดเห็นคล้ายกัน ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะทำให้ประสบผลสำเร็จร่วมกัน

6.มาตรฐานการทำงานต้องทำต่อ และต้องกำหนดคนทำงานติดต่อกับกระทรวง

7.ต่อจากนี้การทำรายงานให้ทำแบบ SMART <Specific (เฉพาะเจาะจง), Measurable (วัดผลได้), Achievable (บรรลุผลได้จริง), Relevant (มีความเกี่ยวข้อง) และ Time-bound (มีกรอบเวลาชัดเจน)>