Friday, 14 June 2024

สัมมนาคาริตัสไทยแลนด์ประจำปี 2023

23 Oct 2023
263

“มนุษย์ได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยปฏิบัติตามสิ่งที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้”(รม 3:21-30ก)
“คาริตัส”หมายถึง ความรักของพระเจ้า
การทำงานคาริตัสจึงเป็นการทำงานด้วยจิตตารมณ์ “รักและรับใช้” ตามแบบอย่างความรักของพระเยซูคริสตเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคน
บุคลากรที่ทำงานคาริตัสจึงมีเป้าหมายการทำงานเพื่อการรักรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า มากกว่าการทำตามบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงของตนเอง เป็นความรักที่อยู่เหนือความยุติธรรมโดยอาศัยพระคุณพระพรของพระเป็นเจ้า เพื่อให้เราสามารถรักพระเป็นเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข สามารถเสียสละอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือ รักรับใช้เพื่อความดีของสังคมส่วนรวม เป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดี และพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
(ข้อคิดสรุปจากบทเทศน์แบ่งปันของพระสังฆราชยอแซฟวุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงรายและรองประธานคาริตัสไทยแลนด์ ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาคาริตัสไทยแลนด์ประจำปี2023 วันที่ 19-21ต.ค. ณ บ้านสวนส้มทิพย์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี)