Wednesday, 17 April 2024

News

ประชุมประจำปี NCCM ครั้งที่ 1/2024
ประกาศสภาพระสังฆราชฯ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย “รวมพลังรัก(ษ์)โลก”
นำทีมเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พบปะพูดคุย กับแรงงานชาวพม่า ที่ถูกนายจ้างทอดทิ้ง
จัดประชุม เครือข่าย พระสงฆ์ นักบวช ชาย หญิง และอาสาสมัครเพื่องานอภิบาลสังคมในการดูแลแรงงานอพยพในประเทศไทยและสปป.ลาว
สัมมนาคาริตัสไทยแลนด์ประจำปี 2023
สมณสาสน์เตือนใจ จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudate Deum Apostolic Exhortation of Pope Francis)
กิจกรรมกับเยาวชนเพื่อนบ้าน 80 คน (กัมพูชา เวียดนาม พม่า) ในหัวข้อ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กิจกรรมวันผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยสากล (World Day of Migrants and Refugees)
การประชุมเครือข่ายคาทอลิกเพื่องานอภิบาลผู้ต้องขัง 21-22 กันยายน 2023
วันผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยโลก (World Day of Migrants and Refugees) ครั้งที่ 109 ประจำปี 2023