Friday, 9 June 2023

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องHIV/AIDsและการป้องกันการค้ามนุษย์

01 Jul 2022
117

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาชุมชน สาขา สกลนคร ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น (NCCM:National Catholic Commission on Migration) จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง HIV/AIDs และการป้องกันการค้ามนุษย์ (Prevention of Human Trafficking on Migration) และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือโควิด-19 ให้แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขอขอบคุณวิทยากร จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม, โรงพยาบาลอำเภอศรีสงคราม, เทศบาลตำบลศรีสงครามและเจ้าของสถานประกอบการร้านบันเทิง ทุกท่าน